เทคโนโลยี

forthtrack

forthtrack GPS TRACKING ใช้หลักการอาศัยตำแหน่งของดาวเทียมเพื่อการอ้างอิง forthtrack  และใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในคำนวณหาตำแหน่ง forth track พิกัดบนพื้นแผ่นดิน อีกทั้งยังใช้การทำงานสำหรับในการวัดระยะทางระหว่างเครื่องรับ GPS TRACKING กับ ดาวเทียม GPS โดยใช้การวัดช่วงเวลาที่แบบคลื่นวิทยุเดินทางจากดาวเทียมสู่เครื่องรับใช้เวลาเดินทาของคลื่นวิทยุ ซึ่งมีการใช้สูตรคือ ระยะทาง =ความเร็วคูณด้วยในเวลาที่ใช้เดินทาง การประมาณระยะทางก็เลยเป็นการเปรียบกันของคลื่นสัญญาณดาวเทียมส่งมา forthtrack กับคลื่นสัญญาณที่เครื่องรับ GPS TRACKING ที่ส่งมา